การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย
โครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก
ร่วมพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ตำบลแม่สอย.
เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเน
กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ(ศูนย์ปั๋นสุขฮ๋วมใจ๋ตำบลทุ่งปี๊)
โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
ประกาศจ้างเหมา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง ข้ามลำเหมืองท่าหลวา ม 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ โ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชิง จองปั่น ถึงบ้านนางสาวกชกร วร 
ประกาศ ประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ  
ประกาศประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ  
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง 
*ยกเลิกประกาศการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องท 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นเหนังสือ ประ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.จากสวนนายนวล จันทร์ท 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลำเหมืองสมบูรณ์ถึงลำน้ำวาง หมู่ท 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันตกข้างน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จ 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 7  
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรงเครนไฮดรอลิค 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1/2560 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง