การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


E-service


-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  
-:- ประกาศผลการลดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของอบต.ทุ่งปี๊ 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2565 
-:- ประกาศ ภดส 1  
-:- ด้านฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทุ่งปี๊ 
-:- ข้อ150ด้านฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-:- ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทุ่งปี๊๊ 
-:- กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปรับปรุงโครงสร้างดิน ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านริมวางตำบลทุ่งปี๊ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น
โครงการอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปรับปรุงโครงสร้างดิน ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านริมวางตำบลทุ่งปี๊
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานพื้นและห้องน้ำ 1 ห้อง หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางจากหมู่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ถึง หมู่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบลำน้ำวางทรุดหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง และ หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบลำน้ำวางทรุด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง และหมู่ที่ 3 บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทางไปสะพานเชื่อมบ้านกาด หมู่ 1 บ้านปางขี้เหล็ก กว้าง 5 ยาว 220 หนา 0.04 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกเหมืองเหล่า (เชื่่อมต่อ หมู่ 3 , 6 และ 7 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) ทางไปสะพานเชื่อมบ้านกาด หมู่ที่1 บ้านปางขี้เหล็ก 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุหินดำปนลูกรังภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซ่อมแซมผิวถนนชำรุดภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 65 - เดือนมิถุนายน 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบสองร่องล้อทางไปหย่อมบ้านห้วยน้ำรินหมู่ที่ 1 บ้านปางขี้เหล็ก ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้เสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ไปลำน้ำวัง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคา ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ตั้งแต่สะพานหน้าวัดดอนแก้ว ถึงหน้าบ้านนายณรงค์ ศรีเรือน หมู่ 2 บ้านหนองเย็น 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมือง หมู่ 7 บ้านแพะประทาน จากสามแยกศาลาหมู่บ้านถึงเขตติดต่อบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลยางคราม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) ตั้งแต่สะพานหน้าวัดดอนแก้ว ถึง ม.2 บ้านหนองเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) จากสามแยกหัวบ้าน หมู่ 9 บ้านริมวาง ไปหมู่ 5 บ้านทุ่งปี๊  
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุหินดำปนลูกรัง ภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซ่อมแซมผิวถนนชำรุดภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านพันตน  
-:- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบสองร่องล้อทางไปหย่อมบ้านห้วยน้ำริน 
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองเหล่า (เชื่อมต่อ หมู่ที่3 หมู่ที่6 หมู่ที่7 ) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกเหมืองเก่า (เชื่อมต่อ หมู่3 หมู่6 หมู่7) 
-:- แบบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากหน้าฟาร์มสาหร่ายเส้นใต้ หมู่ที่ 6 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำวาง ม.5 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองเหล่า ม.7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 พระธาตุสะหลีศรีเบื้องบน ม.2
วัดจอมแจ้ง ม.6
วัดดอนแก้ว ม.2

แหล่งผลิตหอมหัวใหญ่คุณภาพ
กลุ่ม โคม บ้านกลางดง
ผ้าพื้นเมือง บ้านหนองเย็นระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กข้อมูลภาษีลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 18 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251