การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 เลขที่  376  หมู่ 9 บ้านริมวาง  ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  50360

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  093-8739602  
       โทรศัพท์ 053-363231
       บอร์ภายใน
       สำนักปลัด                              กด 17
       กองคลัง                                กด 15
       กองช่าง                                กด 16
       กองการศึกษา                         กด 19
       Fax/โทรสาร                          กด 20
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กด  18

       โทรศัพท์สายตรง   053-363138    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  24  ชั่วโมง
      

เว็ปไซค์ http://www.tungpheesao.go.th/
  
 เฟชบุ๊ค อบต.  hrrp://www.facebook.com/tungpheesao

 อีเมล์  tungpheesao@gmail.com