การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


1
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งปี๊

23 สิงหาคม 2565

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
05 เมษายน 2565

 ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อง๕การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 12 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านปางขี้เหล็ก ,หมู่ที่ 2 บ้านหนองเย็น ,   หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ,หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง , หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊, หมู่ที่ 6 บ้านเด่น-นาทราย, หมู่ที่ 7 บ้านแพะ ประทาน , หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง , หมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ , หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ และ หมู่ที่ 12 บ้านหนองป่าคา ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565

โครงการอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
03 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

เมื่อวันที่่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ซึ่งมีีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายชุมพล  อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารอบต. ผู้้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้้แก่่ ผู้้ทรงคุณวุฒิจากหมู่่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนยาบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมกับพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

01 มีนาคม 2565

กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปรับปรุงโครงสร้างดิน ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านริมวางตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านริมวางตำบลทุ่งปี๊ โดยเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรปรับปรุงโครงสร้างดิน เพื่อใช้เองในการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และจำหน่าย สร้างรายได้มาต่อยอดพัฒนากลุ่มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

17 ธันวาคม 2564

โครงการธนาคารขยะตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
07 กันยายน 2564

โครงการอบรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

โครงการอบรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

11 สิงหาคม 2564

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
13 เมษายน 2564

โครงการอบรมข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

โครงการอบรมข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
ประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

21 มกราคม 2564

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
25 สิงหาคม 2563

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
19 มีนาคม 2563

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการจัดทำ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
16 มีนาคม 2563

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
30 ตุลาคม 2562

กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันของชาติ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบร,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันของชาติ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา" สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไป

08 สิงหาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 16 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251