การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


1
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
25 สิงหาคม 2563

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
19 มีนาคม 2563

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการจัดทำ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
16 มีนาคม 2563

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
30 ตุลาคม 2562

กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันของชาติ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบร,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันของชาติ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา" สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไป

08 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตำบลทุ่งปี๊ ให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

10 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตำบลทุ่งปี๊ ให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

18 พฤษภาคม 2561

โครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
การดำเนินงานโครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่  และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊
31 สิงหาคม 2560

ร่วมพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ตำบลแม่สอย.,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
วันนี้เวลา 09.30 น. ทางผู้บริหาร. อปท. พร้อมกับผู้นำท้องที่. นายกและกำนันในเขตอำเภอแม่วางไปร่วมพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ต. แม่สอย. โดยท่านอธิบดีกรมชลประทานมาเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยท่าน. ผอ. ภูวดล คำพุฒ ผอ. ชลประทานขนาดกลางที่ 1. เชียงใหม่ร่วมด้วย
17 สิงหาคม 2560

เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเน,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมล้านตอง โรงแรมโลตัลปางสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
27 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ(ศูนย์ปั๋นสุขฮ๋วมใจ๋ตำบลทุ่งปี๊),องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
ในวันที่  21  กรกฎาคม  2560  ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ (ศูนย์ปั๋นสุขฮ๋วมใจ๋ตำบลทุ่งปี๊)  ได้มีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีคุณจิตลารี  ซอนสุข  นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลแม่วาง  ทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งปี๊  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ  ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว
21 กรกฎาคม 2560

โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ นำโดยนายกชุมพล  อิ่นแก้ว  และคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  พนักงานเจ้าหน้าที่  ประชาชนตำบลทุ่งปี๊   ร่วมกันประกอบกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ  2560  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
08 กรกฎาคม 2560

โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บ้านหนองป่าคา ม.12,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนบ้านหนองป่าคา หมู่ที่  12  ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  
06 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดตลอดทั้งเดือนมิถุนายน สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดิทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 และในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้รณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ บริเวณถนนสันป่าตอง-แม่วิน(หน้าปั๊มน้ำมันเก่า) ถึง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยนายชุมพล อิ่นแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ พร้อมพนักงานในสังกัดและได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดภายในงานอีกด้วย
26 มิถุนายน 2560

โครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ นำโดยนายชุมพล อิ่นแก้ว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านนาทราย และ รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ได้ดำเนินโครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊ และการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในชุมชน อีกทั้งควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 
09 มิถุนายน 2560

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,080
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
19,676
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
77,450
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 70 79 2,080 2,391 19,676 19,859 77,450 54.234.191.202