การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ(ศูนย์ปั๋นสุขฮ๋วมใจ๋ตำบลทุ่งปี๊)
ในวันที่  21  กรกฎาคม  2560  ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ (ศูนย์ปั๋นสุขฮ๋วมใจ๋ตำบลทุ่งปี๊)  ได้มีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีคุณจิตลารี  ซอนสุข  นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลแม่วาง  ทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งปี๊  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ  ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว

 
21 กรกฎาคม 2560