การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก
การดำเนินงานโครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่  และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊

 
31 สิงหาคม 2560