การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตำบลทุ่งปี๊ ให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 
18 พฤษภาคม 2561