การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลทุ่งปี๊

 
30 ตุลาคม 2562