การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลทุ่งปี๊

 
30 ตุลาคม 2562