การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

เมื่อวันที่่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ซึ่งมีีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายชุมพล  อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารอบต. ผู้้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้้แก่่ ผู้้ทรงคุณวุฒิจากหมู่่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนยาบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมกับพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565


 
01 มีนาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 14 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251