การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง


นายรัตน์ ปัญญาคำ
ประธานสภา

นายระเบียบ บุญมี
รองประธานสภา

นายสวัสดิ์ พินิจสอน
เลขานุการสภา

นางกาญจนา จันทร์ต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางอรวรรณ จันทร์ธิมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายมนุญ บุญเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายดวงจิต สุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายอดุลย์ มหาวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายชัชวาลย์ รินคำแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายสวัสดิ์ พินิจสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายบุญผ่าน จันทร์ตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายจรัสรวี อินต๊ะสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายจรูญ บำรุงยศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายสายทิพย์ ใจด้วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายทองคำ มูลไหล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายวงษ์ แก้วสุภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายราฆพ หน่อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายสมศักดิ์ กันทะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายมานิด อินตาวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายสุรินทร์ ชัยมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายบุญศรี กิติปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายธวัช ปันทิพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายอุเทน อาวารักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายรัตน์ ปัญญาคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายจันทร์ทิพย์ หมูทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12


นายระเบียบ บุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12