การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ก.ย. 2560สำนักปลัดDownload
แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 1 ม.ค. 2560สำนักปลัดDownload
แบบรายงานอุบัติการณ์ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
คำร้องทั่วไป 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบคำขอใช้ห้องประชุม 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แผนที่เดินทางมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.6 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร  30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนจัดตั้งใหม่  30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ 30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
แบบขอตรวจค้น / รับรองสำเนา (ทะเบียนพาณิชย์) 30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1