การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

   ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

           ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประกอบด้วย

หมู่ที่ บ้านปางขี้เหล็ก
หมู่ที่ บ้านหนองเย็น
หมู่ที่ บ้านพันตน
หมู่ที่ บ้านกลางดง
หมู่ที่ บ้านทุ่งปี๊
หมู่ที่ บ้านเด่น-นาทราย
หมู่ที่ บ้านแพะประทาน
หมู่ที่ บ้านทุ่งป่าคาใต้
หมู่ที่ บ้านริมวาง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนคำ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งป่าคาเหนือ
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองป่าคา

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๗๖ หมู่ที่ ๙ บ้านริมวาง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

- โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๓๖๓๑๓๘

- โทรสาร  ๐๕๓ - ๓๖๓๒๓๑ กด ๑๗

 

   ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

            ภูมิประเทศของตำบลทุ่งปี๊ เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕๑.๒๔๘ ตร.กม. คิดเป็น ๓๒,๐๓๐ ไร่ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ ๘ กิโลเมตร

   ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

           อากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๔๐ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๒ องศาเซลเซียสขึ้นไป

          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม แต่อาจเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ หรือบางปีอาจรุนแรงและมีฝนตกน้อย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมักเกิดอุทกภัย แต่ไม่รุนแรงมาก

          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส

   ๑.๔ ลักษณะของดิน

          ลักษณะดินโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

   ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

          มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค ปัจจุบันใช้อุปโภค-บริโภคจากระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำดิบ ได้แก่ น้ำบาดาล

  • แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแม่น้ำวาง ลำเหมืองธรรมชาติและน้ำบาดาลช่วยในการทำนาและปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในฤดูแล้ง
  • แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำ/ลำห้วย จำนวน ๑ สาย

          สายหลัก

          ๑. แม่น้ำวาง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๙,๑๒

          สายรอง

          ๑. ลำเหมืองสมบูรณ์ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๑๒

          ๒. ลำเหมืองนาทราย ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๖,๓,๙,๕,๑๐,๔,๑๑,๘

         สายซอย

         ๑. ลำเหมืองเหล่า ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๖,๗

         ๒. ลำเหมืองสัน ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๕,๑๑,๘

         ๓. ลำเหมืองกอง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๒,๑๒

         สายเสียน้ำ

         ๑. ลำเหมืองล้อง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๗,๓

         ๒. ลำเหมืองอาว ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๘,๑๑

         ๓. ลำเหมืองกลางโต้ง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑๐,๙,๔,๕

   ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

         ตำบลทุ่งปี๊มีพื้นที่ป่าไม้ในป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติแม่วาง

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ โดยยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งปี๊ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙

          องค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเขตหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน แต่ละชุมชนมีกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง มีประชากรทั้งหมด

   ๒.๑ เขตการปกครอง

         เดิมตำบลทุ่งปี๊ ตั้งขึ้นเมื่อ ๗๐ ปีล่วงมาแล้ว และได้ขึ้นอยู่กับอำเภอแม (ที่ว่าการตั้งอยู่ที่บ้านเปียง) จนกระทั่งวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านเปียงมาตั้งอยู่ที่เขตตำบลยุหว่า หมู่ ๑๐ และเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอสันป่าตอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ได้แบ่งเขตการปกครองตำบลทุ่งปี๊ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองกิ่งอำเภอแม่วาง และได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอแม่วาง เป็นอำเภอแม่วาง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๘ มาจนถึงปัจจุบัน

        สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลทุ่งปี๊ มีดังนี้

๑. นายชื่น ดวงแก้ว บ้านพันตน
๒. นายปัน เตวิยะ บ้านไร่หลวง
๓. นายจำรัส ปัญญาทิพรัตน์ บ้านกลางดง
๔. นายอิ่นแก้ว อินต๊ะสอน บ้านทุ่งปี๊
๕. นายญาณวิชย์ คำมูล

บ้านแสนคำ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.- ๑ มี.ค. ๒๕๕๔

๖. นายอุ่นเรือน คำภิโล บ้านแพะประทาน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ - จนถึงปัจจุบัน

 

   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง และตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ แบ่งเขตการปกครองดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้านปางขี้เหล็ก
หมู่ที่ หมู่บ้านหนองเย็น
หมู่ที่ หมู่บ้านพันตน
หมู่ที่ หมู่บ้านกลางดง
หมู่ที่ หมู่บ้านทุ่งปี๊
หมู่ที่ หมู่บ้านเด่น-นาทราย
หมู่ที่ หมู่บ้านแพะประทาน
หมู่ที่ หมู่บ้านทุ่งป่าคาเหนือ
หมู่ที่ หมู่บ้านริมวาง
หมู่ที่ ๑๐ หมู่บ้านแสนคำ
หมู่ที่ ๑๑ หมู่บ้านทุ่งป่าคาใต้
หมู่ที่ ๑๒ หมู่บ้านหนองป่าคา

 

   ๒.๒ การเลือกตั้ง

          เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ทั้งเขตอบต.เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง ๑๑ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

                เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

หน่วยที่ บ้านหนองเย็น (บ้านปางขี้เหล็ก รวมกับบ้านหนองเย็น)
หน่วยที่ บ้านพันตน
หน่วยที่ บ้านกลางดง
หน่วยที่ บ้านทุ่งปี๊
หน่วยที่ บ้านเด่น-นาทราย
หน่วยที่ บ้านแพะประทาน
หน่วยที่ บ้านทุ่งป่าคาใต้
หน่วยที่ บ้านริมวาง
หน่วยที่ บ้านแสนคำ
หน่วยที่ ๑๐ บ้านทุ่งป่าคาเหนือ
หน่วยที่ ๑๑ บ้านหนองป่าคา

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง

๓. ประชากร

   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

   ประชากรมีทั้งหมด ๓,๖๗๒ คน แบ่งเป็น

          ชาย ๑,๗๘๑ คน หญิง ๑,๘๙๑ คน

          จำนวนครัวเรือน ๑,๓๑๓ ครัวเรือน

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ปางขี้เหล๊ก ๔๓ ๘๕ ๘๒ ๑๖๗
หนองเย็น ๑๕๔ ๒๒๘ ๒๖๑ ๔๘๙
พันตน ๑๖๙ ๒๔๑ ๒๓๘ ๔๗๙
กลางดง ๑๒๘ ๑๖๓ ๑๘๗ ๓๕๐
ทุ่งปี๊ ๑๒๕ ๑๔๕ ๑๗๔ ๓๑๙
เด่น-นาทราย ๑๓๘ ๒๐๒ ๒๑๘ ๔๑๙
แพะประทาน ๑๓๘ ๑๙๖ ๑๙๔ ๓๙๐
ทุ่งป่าคาใต้ ๖๔ ๘๔ ๙๐ ๑๗๔
ริมวาง ๑๐๕ ๑๔๕ ๑๓๔ ๒๗๙
๑๐ แสนคำ ๑๐๑ ๑๒๑ ๑๒๘ ๒๔๙
๑๑ ทุ่งป่าคาเหนือ ๖๕ ๘๕ ๙๓ ๑๗๘
๑๒ หนองป่าคา ๘๓ ๘๗ ๙๒ ๑๗๙
รวม ๑,๓๑๓ ๑,๗๘๑ ๑,๘๙๑ ๓,๖๗๒

แหล่งที่มา : การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลทุ่งปี๊ ปี ๒๕๖๒

 

   ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

กลุ่มช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
๐ - ๕ ปี ๔๗ ๑.๒๘ ๔๒ ๑.๑๕ ๘๙ ๒.๔๒
๖ - ๑๐ ปี ๖๕ ๑.๗๗ ๕๙ ๑.๖๑ ๑๒๔ ๓.๓๘
๑๑ - ๑๕ ปี ๖๐ ๑.๖๓ ๖๒ ๑.๖๙ ๑๒๒ ๓.๓๒
๑๖ - ๒๐ ปี ๗๕ ๒.๐๔ ๗๐ ๑.๙๑ ๑๔๕ ๓.๙๕
๒๑ - ๒๕ ปี ๙๒ ๒.๕๑ ๘๖ ๒.๓๔ ๑๗๘ ๔.๘๕
๒๖ - ๓๐ ปี ๑๒๘ ๓.๔๘ ๑๑๐ ๓.๐๐ ๒๓๘ ๖.๔๘
๓๑ - ๓๕ ปี ๑๐๕ ๒.๘๖ ๘๖ ๒.๓๔ ๑๙๑ ๕.๒๐
๓๖ - ๔๐ ปี ๑๑๑ ๓.๐๒ ๑๑๔ ๓.๑๐ ๒๒๕ ๖.๑๓
๔๑ - ๔๕ ปี ๘๘ ๒.๔๐ ๑๐๑ ๒.๗๕ ๑๘๙ ๕.๑๕
๔๖ - ๕๐ ปี ๑๑๑ ๓.๐๒ ๑๒๘ ๓.๔๙ ๒๓๙ ๖.๕๑
๕๑ - ๕๕ ปี ๑๖๙ ๔.๖๐ ๒๒๓ ๖.๐๗ ๓๙๒ ๑๐.๖๘
๕๖ - ๖๐ ปี ๒๒๑ ๖.๐๒ ๒๖๕ ๗.๒๒ ๔๘๖ ๑๓.๒๔
๖๑ - ๖๕ ปี ๑๘๕ ๕.๐๔ ๒๐๙ ๕.๖๙ ๓๙๔ ๑๐.๗๓
๖๖ - ๗๐ ปี ๑๑๗ ๓.๑๙ ๗๑ ๓.๖๒ ๒๕๐ ๖.๘๑
๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ ๒.๐๗ ๕๕ ๑.๙๓ ๑๔๗ ๔.๐๐
๗๖ - ๘๐ ปี ๕๒ ๑.๔๒ ๔๐ ๑.๕๐ ๑๐๗ ๒.๙๑
๘๑ ปีขึ้นไป ๗๙ ๒.๑๕ ๗๗ ๒.๑๐ ๑๕๖ ๔.๒๖
รวม ๑,๗๘๑ ๔๘.๕๐ ๑,๘๙๑ ๕๑.๕๐ ๓,๖๗๒ ๑๐๐

๔. สภาพทางสังคม

   ๔.๑ การศึกษา

   ระดับการศึกษาของประชากร

ระดับการศึกษา เพศ รวม (คน) %
ชาย (คน) % หญิง (คน) %
ไม่เคยศึกษา ๘๘ ๒.๔๐ ๑๔๓ ๓.๘๙ ๒๓๑ ๖.๒๙
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ๒๖ ๐.๗๑ ๒๗ ๐.๗๔ ๕๓ ๑.๔๔
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา ๒๕ ๐.๖๘ ๒๔ ๐.๖๕ ๔๙ ๑.๓๓

จบชั้นประถมศึกษา

(ป.๔, ป.๗, ป.๖)

๑,๐๐๘ ๒๗.๔๕ ๑,๐๗๘ ๒๙.๓๖ ๒,๑๘๖ ๕๖.๘๑

มัธยมศึกษาตอนต้น

(มศ. ๑-๓, ม.๑-๓)

๑๖๖ ๔.๕๒ ๑๑๓ ๓.๐๘ ๒๗๙ ๗.๖๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(มศ. ๔-๕, ม.๔-๖, ปวช.)

๒๓๕ ๖.๔๐ ๑๙๗ ๕.๓๖ ๔๓๒ ๑๑.๗๖
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ๖๑ ๑.๖๖ ๓๘ ๑.๐๓ ๙๙ ๒.๗๐
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๖๓ ๔.๔๔ ๒๕๘ ๗.๐๓ ๔๒๑ ๑๑.๔๗
สูงกว่าปริญญาตรี ๐.๒๕ ๑๓ ๐.๓๕ ๒๒ ๐.๖๐
รวม ๑,๗๘๑ ๔๘.๕๐ ๑,๘๙๑ ๕๑.๕๐ ๓,๖๗๒ ๑๐๐.๐๐

 

   การศึกษา

     ในระบบ

     ๑. โรงเรียนมีทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

          ๑.๑ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

          ๑.๒ โรงเรียนบ้านพันตน

     ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง

         ๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าคาเหนือ

         ๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเย็น

         ๒.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันตน

     นอกระบบ

     การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลทุ่งปี๊

   ๔.๒ สาธารณสุข

     ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง คือ

         ๑.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งป่าคาเหนือ

         ๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย

   ๔.๓ อาชญากรรม

     อบต.ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่วไป

   ๔.๔ ยาเสพติด

     มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

     อบต.ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดังนี้

     ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

     ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

     ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

     ๔. ตั้งโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

   ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน

   ๕.๒ การไฟฟ้า

          การขยายไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้หมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ อบต.จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตอบต. มีไฟฟ้าใช้ ๑,๓๐๕ หลังคาเรือน

   ๕.๓ การประปา

           ปัจจุบันการประปาภายในตำบลทุ่งปี๊ ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากน้ำบาดาล คุณภาพน้ำมีสนิมเหล็กเจือปนเล็กน้อย แต่สามารถบริโภคได้โดยการกรอง จัดทำประปาหมู่บ้าน มีจำนวน ๑๑ แห่ง ทั่วทุกครัวเรือน ไม่มีปัญหาคลาดแคลนน้ำ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ แห่ง

             

๑. ประปาหมู่บ้านหนองเย็น ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และ ๒
๒. ประปาหมู่บ้านพันตน ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓
๓. ประปาหมู่บ้านกลางดง ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔
๔. ประปาหมู่บ้านทุ่งปี๊ ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕
๕. ประปาหมู่บ้านเด่นนาทราย ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖
๖. ประปาหมู่บ้านแพะประทาน ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗
๗. ประปาหมู่บ้านทุ่งป่าคาใต้ ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘
๘. ประปาหมู่บ้านริมวาง ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙
๙. ประปาหมู่บ้านแสนคำ ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐
๑๐. ประปาหมู่บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑
๑๑. ประปาหมู่บ้านหนองป่าคา

ส่งจ่ายน้ำใช้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒

   ๕.๔ โทรศัพท์

           มีสัญญาณโทรศัพท์ทั่วพื้นที่

   ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

           ไม่มี

   ๕.๖ เส้นทางคมนาคม

          - ตามเอกสารภาคผนวก

๖. ระบบเศรษฐกิจ

   ๖.๑ การเกษตร

         ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 38.81 และรับจ้างประมาณร้อยละ ๓๗.๔๖ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและรับจ้างด้านเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ลำไย ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด หอมหัวใหญ่ หอมแดง เป็นต้น จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนนำไปขายในตลาด และนอกจากนี้ประชาชนยังประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ พนักงานลูกจ้างเอกชน ค้าขายธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมกร และข้าราชการบำนาญ

   ๖.๒ การประมง

          (ในเขตอบต.ไม่มีการประมง)

   ๖.๓ การปศุสัตว์

          เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร

   ๖.๔ การบริการ

          ปั๊มน้ำมัน ๑ แห่ง

          ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ๑ แห่ง

   ๖.๕ การท่องเที่ยว

         ชุมชนในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท มีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตแบบง่าย ประชากรมีความใกล้ชิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่จะทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยดูแล ด้านการปกครอง และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้าน ทำหน้าที่ประสานในด้านการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ วัดดอนแก้ว วัดพันตน วัดท่าช้าง วัดจอมแจ้ง วัดใหม่ประทานพร วัดบุญยืน วัดมะกับตองหลวง สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำฮู ที่พักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง ที่พักสงฆ์บ้านแสนคำและบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม

   ๖.๖ อุตสาหกรรม

          บริเวณอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม เช่น โรงอบลำไย โรงงานผลิตสาหร่ายเกลียวทอง

   ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

           กลุ่มอาชีพ

           มีกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑ กลุ่ม

                ๑. กลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งปี๊

   ๖.๘ แรงงาน

          -

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

   ๗.๑ การนับถือศาสนา

           ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

   ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

           การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่างๆ จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง, วันสงกรานต์ และวันออกพรรษา

   ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น

           ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นเมือง หรือภาษาคำเมือง

   ๗.๔ สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

          ๑. ผ้าทอมือบ้านทุ่งปี๊

          ๒. ผลิตทางการเกษตร เช่น ลำไย และหอมหัวใหญ่

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

   ๘.๑ น้ำ

          แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค

          ปัจจุบันตำบลทุ่งปี๊ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค จากระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำดิบ ได้แก่ น้ำบาดาล

          แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         แม่น้ำวาง ลำเหมืองธรรมชาติ และน้ำบาดาลช่วยในการทำนา และปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในฤดูแล้ง

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

         แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำ/ลำห้วย จำนวน ๑ สาย

          สายหลัก

         ๑. แม่น้ำวาง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๙,๑๒

          สายรอง

         ๑. ลำเหมืองสมบูรณ์ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๑๒

         ๒. ลำเหมืองนาทราย ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๖,๓,๙,๕,๑๐,๔,๑๑,๘

          สายซอย

         ๑. ลำเหมืองเหล่า ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๖,๗

         ๒. ลำเหมืองสัน ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๕,๑๑,๘

         ๓. ลำเหมืองกอง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๒,๑๒

          สายเสียน้ำ

         ๑. ลำเหมืองล้อง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๓,๗

         ๒. ลำเหมืองอาว ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑๑,๘

         ๓. ลำเหมืองกลางโต้ง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๑๐,๙,๔,๕

   

   ๘.๒ ป่าไม้

          ตำบลทุ่งปี๊มีพื้นที่ป่าไม้ในป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติแม่วาง

   ๘.๓ ภูเขา

          -

   ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

           ปัจจุบันมีการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่าลงไปมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วย เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลบ่ท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้แม่น้ำมีน้ำน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนน้ำในการชลประทานทำให้ทำนาไม่ได้ผลผลิต ขาดน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

          

 

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 18 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251