การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 

 สภาพทั่วไป
    1.1 ประวัติความเป็นมา
        ตำบลทุ่งปี๊  ตั้งขึ้นเมื่อ 70 ปี  ล่วงมาแล้วเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองอำเภอสันป่าตองจนกระทั่ง ปี  2533  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วางขึ้นโดยแยกพื้นที่บางส่วนจากอำเภอสันป่าตอง  และจัดตั้งที่ว่าการอำเภอแม่วาง   ณ  บ้านใหม่ปางเติม  หมู่ที่  1 ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง และเมื่อวันที่  7  กันยายน  2534  ได้พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่วาง  ขึ้นเป็นอำเภอแม่วาง  สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง  กำนันตำบลทุ่งปี๊  มีดังนี้
    1.  นายชื่น             ดวงแก้ว               บ้านพันตน   
    2.  นายปัน             เตวิยะ                  บ้านไร่หลวง
    3.  นายจำรัส          ปัญญาทิพรัตน์        บ้านกลางดง
    4.  นายอิ่นแก้ว        อินต๊ะสอน              บ้านทุ่งปี๊
    5.  นายญาณวิชย์     คำมูล                   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 1 มี.ค. 2554
    6.  นายอุ่นเรือน       คำภิโล                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม  2554     
   
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ  8  กิโลเมตร ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งปี๊ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปี๊  ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ณ บ้านริมวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นอาคาร  2 ชั้น   ขนาดอาคาร  กว้าง  10  เมตร  ยาว  20  เมตร  หรือจำนวนเนื้อที่  420  ตารางเมตร  ปลูกสร้างบนพื้นที่จำนวนพื้นที่ 4 ไร่ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,560,000 บาท และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552

 ลักษณะที่ตั้ง

    ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรฤดูหนาวหนาวจัด ฤดูร้อนร้อนจัด  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 12 หมู่บ้าน
    1.3  มีอาณาเขต   
    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลบ้านกาด    อำเภอแม่วาง
    ทิศใต้              ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลยางคราม   อำเภอดอยหล่อ
    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลแม่วิน        อำเภอแม่วาง

จำนวนประชากรของตำบล
   
        ประชากรมีทั้งหมด   4,232 คน   แบ่งเป็น
        ชาย  2,172  คน       หญิง   2,151  คน
        จำนวนครัวเรือน   1,768  ครัวเรือน


หมู่ที่
 
 ชื่อหมู่บ้าน   จำนวนประชากร   จำนวนครัวเรือน

 ชาย หญิง
 รวม
 1  ปางขี้เหล็ก  109 108
 217 60
 2  หนองเย็น  260 280
 540 218
 3  พันตน  298 298
 596 233
 4  กลางดง  183  217  300 168
 5  ทุุ่งปี๊  183 196
 379 156
 6  เด่น-นาทราย  222 149
 371 191
 7  แพะประทาน  265 256
 530 232
 8  ทุ่งปาคาใต้  118 115
 233 84
 9  ริมวาง  170 176
 346 132
 10  แสนคำ  141 146
 287 117
 11  ทุ่งป่าคาเหนือ  87 106
 193 77
 12  หนองป่าคา  136 131
 267  100
 รวม   2,172  2,151  4,232  1,768


รายได้ของประชากรในตำบลทุ่งปี๊
1. รายได้เฉลี่ยของประชากร      69,115    บาท/คน/ปี
2. รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร    47,230    บาท/คน/ปี
      
 ระดับการศึกษาของประชากรอาชีพของประชากรแหล่งที่มา : การจัดทำข้อมูลพื้นฐานตำบลทุ่งปี๊ ปี 2557

พื้นที่
        พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล   51.248  ตร.กม.  คิดเป็น  32,030    ไร่

สภาพทางเศรษฐกิจ
   อาชีพ  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง  โดยมีผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญ  คือ หอมหัวใหญ่  , ลำไย , ข้าวโพด , หอมแดง , ถั่วเหลือง และข้าว

สภาพทางสังคม
การศึกษา
          - โรงเรียนมีทั้งหมด    2    แห่ง คือ
        1.  โรงเรียนมะกับตองหลวง  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
        2.  โรงเรียนบ้านพันตน
               -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน    3  แห่ง
        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าคาเหนือ
        2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันตน
        3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเย็น

สถานบันและองค์กรทางศาสนา
        - วัด    7   แห่ง  ได้แก่
            1.  วัดดอนแก้ว             หมู่ที่  2  บ้านหนองเย็น
            2.  วัดพันตน                หมู่ที่  3  บ้านพันตน
            3.  วัดท่าช้าง               หมู่ที่  5  บ้านทุ่งปี๊
            4.  วัดจอมแจ้ง             หมู่ที่  6  บ้านเด่นนาทราย
            5.  วัดใหม่ประทานพร     หมู่ที่  7      บ้านแพะประทาน
            6.  วัดบุญยืน               หมู่ที่  9      บ้านริมวาง
            7.  วัดมะกับตองหลวง     หมู่ที่  11    บ้านทุ่งป่าคาเหนือ
        - สำนักสงฆ์    1      แห่ง  ได้แก่
            1.  สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำฮู  หมู่ที่  2  บ้านหนองเย็น
        - ที่พักสงฆ์    1    แห่ง  ได้แก่
            1.  ที่พักสงฆ์บ้านแสนคำ หมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ

สาธารณสุข
        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       2    แห่ง  คือ
            1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ 
            2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย

ประเพณีและการละเล่นที่สำคัญ
    ประเพณีและการละเล่น                ระยะเวลาที่จัด                              หมายเหตุ
    ทำบุญข้าวล้นบาตร                    มิถุนายน – ตุลาคม                     เทศกาลเข้าพรรษา   
    งานปอยหลวงสิ่งก่อสร้าง             มกราคม – พฤษภาคม     
    งานบุญข้าวสารเดือน ๔               มกราคม                                  ทำบุญข้าวใหม่
    งานบุญฉลากพัตร                      มิถุนายน – ธันวาคม
    ดำหัวปีใหม่เมือง                       เมษายน                                  เทศกาลวันสงกรานต์
    ประเพณีเดือนยี่เป็ง                    พฤศจิกายน                               เทศกาลวันลอยกระทง
    ตีกลองปู่จา                             มิถุนายน- ตุลาคม                       เทศกาลเข้าพรรษา
    ตีกลองมองเซิง                           ตลอดปี

โครงสร้างพื้นฐาน   
    4.1  การไฟฟ้า
    พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  แต่ยังมีพื้นที่ในบางส่วนที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง
    4.2 ประปา 
    มีน้ำประปาใช้คิดเป็นร้อยละ  90
    4.3 การคมนาคม
    ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  การติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านตามถนนสายหลักของหมู่บ้าน  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลาดยาง  แต่ยังมีถนนบางส่วนที่เป็นเขตติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านและซอยในหมู่บ้านยังเป็นถนนดินลูกรัง 

ทรัพยากรธรรมชาติ

-  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ มีป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน  4  หมู่บ้าน ดังนี้
     หมู่ที่  1     บ้านปางขี้เหล็ก
     หมู่ที่  6     บ้านเด่นนาทราย 
     หมู่ที่  7     บ้านแพะประทาน 
     หมู่ที่  12   บ้านหนองป่าคา