การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (vision)

“ในอนาคตอีก 5 ปี ประชาชนตำบลทุ่งปี๊มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

          ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ

 

พันธกิจหลักการพัฒนา

 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก และผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 6. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
 7. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน
 8. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์
 9. ส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

 

 

“ในอนาคตอีก 5 ปี ประชาชนตำบลทุ่งปี๊มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

           

พันธกิจหลักการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก และผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี
6. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
7. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน
8. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์
9. ส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
1,118
เดือนที่แล้ว
1,691
ปีนี้
1,118
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
80,558
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 18 28 1,118 1,691 1,118 21,666 80,558 54.174.225.82