การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด




facebook


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (vision)

“ในอนาคตอีก 5 ปี ประชาชนตำบลทุ่งปี๊มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

          ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ

 

พันธกิจหลักการพัฒนา

 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก และผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 6. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
 7. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน
 8. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์
 9. ส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

 

 

“ในอนาคตอีก 5 ปี ประชาชนตำบลทุ่งปี๊มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

           

พันธกิจหลักการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก และผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี
6. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
7. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน
8. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์
9. ส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
1,268
เดือนที่แล้ว
1,807
ปีนี้
16,473
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
74,247
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 70 138 1,268 1,807 16,473 19,859 74,247 3.214.224.207