การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“ในอนาคตอีก 5 ปี ประชาชนตำบลทุ่งปี๊มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

           

พันธกิจหลักการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก และผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี
6. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
7. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน
8. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์
9. ส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท