การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256025 ต.ค. 2559
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255925 ต.ค. 2559

1