การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256222 ก.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 325 ส.ค. 2559
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 219 ส.ค. 2559
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 255911 ส.ค. 2559
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 มิ.ย. 2559
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 126 พ.ค. 2559
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 15 กุมภาพั15 ก.พ. 2559

1