การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557-255925 ต.ค. 2559

1