การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ม.ค. 2513
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ม.ค. 2513
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ1 ม.ค. 2513
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ม.ค. 2513
5การรับชำระภาษีป้าย1 ม.ค. 2513
6การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ม.ค. 2513
7การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 1 ม.ค. 2513
8การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 ม.ค. 2513
9การแจ้งถมดิน1 ม.ค. 2513
10การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 ม.ค. 2513
11การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 ม.ค. 2513
12การแจ้งขุดดิน1 ม.ค. 2513
13การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 ม.ค. 2513
14การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 24991 ม.ค. 2513
15การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.1 ม.ค. 2513
16การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจ1 ม.ค. 2513
17การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (1)1 ม.ค. 2513
18การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 331 ม.ค. 2513
19การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 211 ม.ค. 2513
20การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา1 ม.ค. 2513

12  >> >|