การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ19 พ.ค. 2564
2พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 253719 พ.ค. 2564
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่7 256219 พ.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 255919 พ.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 254819 พ.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่4 256119 พ.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน 256019 พ.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่4 256119 พ.ค. 2564
9ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ฉบับที่ 4 256219 พ.ค. 2564
10ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 256019 พ.ค. 2564
11ระเบียบช่วยประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2 256119 พ.ค. 2564
12ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 256119 พ.ค. 2564
13ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 256019 พ.ค. 2564
14สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 256219 พ.ค. 2564
15กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ19 พ.ค. 2564
16กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป19 พ.ค. 2564
17กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง19 พ.ค. 2564
18ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย19 พ.ค. 2564
19ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 พ.ค. 2564
20ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราช19 พ.ค. 2564

12345  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,825
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,247
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,687
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 48 32 1,825 2,410 14,247 21,666 93,687 3.223.3.251