การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25221 ม.ค. 2513
2พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25351 ม.ค. 2513
3พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25431 ม.ค. 2513
4พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25501 ม.ค. 2513

1