การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256329 ก.ย. 2560
2แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558-2560)25 ต.ค. 2559

1