การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)25 ต.ค. 2559

1