การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ทุ่งปี๊ พ.ศ.2558-256025 ต.ค. 2559

1