การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -