การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2558-256025 ต.ค. 2559
2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2562-256525 ต.ค. 2559

1