การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 8 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบ25 เม.ย. 2561
2หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559 25 เม.ย. 2561
3ตัวอย่างแบบประเมินตามตำแหน่ง25 เม.ย. 2561
4มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง25 เม.ย. 2561
5พจนานุกรมสมรรถนะ25 เม.ย. 2561
6คู่มือสมรรถนะ25 เม.ย. 2561
7ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ตามตำแหน่ง25 เม.ย. 2561

1