การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล22 ก.ค. 2563
2สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2563

1