การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256322 ก.ค. 2563

1