การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255931 ต.ค. 2559
2งบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำเดือนกันยายน 255931 ต.ค. 2559
3งบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำเดือนกรกฎาคม 25595 ส.ค. 2559
4งบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำเดือนมิถุนายน 25595 ก.ค. 2559
5งบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำเดือนพฤษภาคม 25596 มิ.ย. 2559
6งบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำเดือนเมษายน 25595 พ.ค. 2559
7งบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำเดือนมีนาคม 25594 เม.ย. 2559

1