การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


E-service


-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ้ข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" 
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของ การคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับ ช่วงวันสงกรานต์ 
-:- ดื่มไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย 
มอบแพมเพิสผู้สูงอายุในตำบลทุ่งปี๊
13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช" เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า "สัตตมวรรษ"
28 ก.ค.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)
ศูนย์ปั๋นสุขฮ่วมใจ
โครงการประกวดชุมชนต้นแบบ ปลอดลูกน้ำยุงลายตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566) 
-:- ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 
-:- ยกเลิกก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over-lay รหัสทางหลวงรหัสท้องถิ่น ชม.ถ.199-006 สาย 1 บ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ร่วมหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังวหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ร่วม หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ ชม.ถ.55-004 สาย 1 บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้มี่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน(เพิ่มถังน้ำใส) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น 119-006สาย 1 บ้านแพระประทานหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bibding 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ over-lay รหัสทางหลวง ชม ถ 119 012 ถนนสายหลักบ้านปางขี้เหล็กหมู่ที่ 1 ถึง บ้านพันตน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปี๋ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม ถ 119-012 ถนนสายหลักบ้านปางขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านพันตน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bibding 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองโต้ง จากหมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ตำบลทุ่งปี๊๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ิกคอนกรีต แบบ Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชม.ถ119-004 สาย 3 บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ถึง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรืิอกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (เพิ่มถังน้ำใส) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ร่วมกับ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ 
-:- โครงการปรับปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- โครงการวางท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสีี่เหลี่ยม สายป่าช้าบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุหินดำปนลูกรัง ภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซ่อมแซมผิวถนนชำรุดภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านพันตน  
-:- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบสองร่องล้อทางไปหย่อมบ้านห้วยน้ำริน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 พระธาตุสะหลีศรีเบื้องบน ม.2
วัดจอมแจ้ง ม.6
วัดดอนแก้ว ม.2

กลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 5
ประเสริฐฟาร์ม หมู่ที่ 5 นายประเสริฐ มูลหน้อย
กลุ่มงานประดิษฐ์ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กข้อมูลภาษีลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
4,702
เดือนที่แล้ว
3,106
ปีนี้
38,066
ปีที่แล้ว
24,623
ทั้งหมด
142,129
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 21 133 4,702 3,106 38,066 24,623 142,129 44.197.101.251