การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


E-service


-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของ การคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับ ช่วงวันสงกรานต์ 
-:- ดื่มไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย 
-:- รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 
-:- กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2566 
-:- สถานที่ราชการ ห้ามสูบบุหรี่ 
28 ก.ค.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)
ศูนย์ปั๋นสุขฮ่วมใจ
โครงการประกวดชุมชนต้นแบบ ปลอดลูกน้ำยุงลายตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปี 2566