การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ และรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ก.ค. 2564
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 ก.ค. 2564
3ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ต.ค. 2562
4 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 ต.ค. 2562
5 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสนบน 1 ต.ค. 2562
6 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันการทุจริต1 ต.ค. 2562
7ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 ต.ค. 2562
8ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ1 ต.ค. 2562
9ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 11 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251