การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25601 ต.ค. 2562
2พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 ต.ค. 2562
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 ต.ค. 2562
4พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25401 ต.ค. 2562
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
6พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25391 ต.ค. 2562
7พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 1 ต.ค. 2562
8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25601 ต.ค. 2562
9พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
10พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25341 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,080
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
19,676
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
77,450
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 70 79 2,080 2,391 19,676 19,859 77,450 54.234.191.202