การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255016 เม.ย. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256216 เม.ย. 2564
3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25601 ต.ค. 2562
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 ต.ค. 2562
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 ต.ค. 2562
6พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25401 ต.ค. 2562
7พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
8พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25391 ต.ค. 2562
9พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 1 ต.ค. 2562
10พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25601 ต.ค. 2562
11พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
12พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
13พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25341 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 16 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251