การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊สมัยที่ 3 ครั้งที่ 213 ส.ค. 2559
2ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 211 ส.ค. 2559
3ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมั้ยที่ 3 ครั้งที่ 18 ส.ค. 2559
4ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 115 มิ.ย. 2559
5ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 25595 ก.พ. 2559

1