การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง



ลำดับรายการวันที่
1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25616 ธ.ค. 2560
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256111 ต.ค. 2560
3แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ต.ค. 2560
4ประกาศเรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256025 ต.ค. 2559
5ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256025 ต.ค. 2559
6ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255930 ก.ย. 2559

1