การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง


นายชุมพล อิ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

นายวัฒนา มั่นไผท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

นายสมพร แต่เชื้อสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊


นายนพพร ศิริวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊