การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนางอาภาภรณ์ จันทร์งาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊นางโชติกา คำพิบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัดนายกฤตกร จินดาสถาน
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการนางสาวศศิกมล ใจจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาวอนุรักษ์ วุฒิแขม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวสุดารัตน์ ไววาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวัชรินทร์ จันทร์นวล
นักการภารโรงนายธีรวัตน์ ทวิชัย
คนงานทั่วไปนายสุมงคล สุวรรณภูมิ
คนงานทั่วไปนายวิศวะ คำปัน
คนงานทั่วไปนายณัฐพงศ์ นันทา
คนงานทั่วไปว่าที่ร้อยตรีภัททิยา กันธิยะ
คนงานทั่วไปนางบัวเรียว จงรักษ์
แม่บ้าน