การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนางอาภาภรณ์ จันทร์งาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศศิกมล ใจจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวทิพย์วิมล โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพมิลา อูปคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา หนุ่มศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอังคณา นุผาเลา
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ ไววาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวัชรินทร์ จันทร์นวล
คนงานทั่วไป


นายธีรวัตน์ ทวิชัย
คนงานทั่วไปนายสุมงคล สุวรรณภูมิ
คนงานทั่วไปนายวิศวะ คำปัน
คนงานทั่วไปนางบัวเรียว จงรักษ์
แม่บ้าน