การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนางอาภาภรณ์ จันทร์งาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊นางโชติกา คำพิบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวศศิกมล ใจจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาวพมิลา อูปคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวลภัสรดา ตุ้ยมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอังคณา นุผาเลา
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ ไววาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวัชรินทร์ จันทร์นวล
คนงานทั่วไป


นายธีรวัตน์ ทวิชัย
คนงานทั่วไปนายสุมงคล สุวรรณภูมิ
คนงานทั่วไปนายวิศวะ คำปัน
คนงานทั่วไปนางบัวเรียว จงรักษ์
แม่บ้าน