การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนางอรศรี จีนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสายสวาท อุดมไตรศรัทธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางนรีรัตน์ งานการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวพรพรรณ ศิริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายพงษ์พันธุ์ นุพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการว่าที่ร้อยตรีภัททิยา กันธิยะ
คนงานทั่วไป