การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนางอรศรี จีนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสายสวาท อุดมไตรศรัทธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางนรีรัตน์ งานการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวปรภัค ระฤทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวพรพรรณ ศิริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีว่าที่ร้อยตรีภัททิยา กันธิยะ
คนงานทั่วไป