การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง







นางอรศรี จีนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวสายสวาท อุดมไตรศรัทธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางนรีรัตน์ งานการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



นางสาวปรภัค ระฤทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวพรพรรณ ศิริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ว่าที่ร้อยตรีภัททิยา กันธิยะ
คนงานทั่วไป