การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิกุล หมื่นคำ
ครู คศ.1 (ศพด.พันตน)นางพิกุล ปัญโญ
ครู คศ.1 (ศพด.ทุ่งป่าคาเหนือ)
ครู คศ.1 (ศพด.หนองเย็น)


นางสุพรรณี สิงคะนัน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ศพด.พันตน)นางจันทร์เพ็ญ วาริชาติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ศพด.ทุ่งป่าคาเหนือ