การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนางณัฏฐนิชา สวัสดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววสิตา กลิ่นหอม
นักวิชาการศึกษา


นางพิกุล หมื่นคำ
ครู คศ.1 (ศพด.พันตน)


นางพิกุล ปัญโญ
ครู คศ.1 (ศพด.ทุ่งป่าคาเหนือ)ครู คศ.1 (ศพด.หนองเย็น)


นางจันทร์เพ็ญ วาริชาติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ศพด.ทุ่งป่าคาเหนือ


นางสุพรรณี สิงคะนัน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ศพด.พันตน)