การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


E-service


-:- ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับ ช่วงวันสงกรานต์ 
-:- ดื่มไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย 
-:- กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พศ.2566 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 
-:- อนุญาตประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น ดังนี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  
กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค.65 - 1 มิ.ย.65
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น
โครงการอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ ชม.ถ.55-004 สาย 1 บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานพื้นและห้องน้ำ 1 ห้อง หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางจากหมู่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ถึง หมู่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบลำน้ำวางทรุดหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง และ หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบลำน้ำวางทรุด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง และหมู่ที่ 3 บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองโต้ง จากหมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ตำบลทุ่งปี๊๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ิกคอนกรีต แบบ Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชม.ถ119-004 สาย 3 บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ถึง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 
-:- ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากฝายสมบูรณ์ไปห้วยน้้ำริน หมู่ที่ 1 บ้านปางขี้เหล็ก ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ ชม.ถ.55-004 สาย 1 บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคา่เหนือ ถึง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2566 มีนาคม 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม สายป่าช้าเข้าบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุหินดำปนลูกรังภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซ่อมแซมผิวถนนชำรุดภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการปรับปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- โครงการวางท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสีี่เหลี่ยม สายป่าช้าบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุหินดำปนลูกรัง ภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซ่อมแซมผิวถนนชำรุดภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านพันตน  
-:- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบสองร่องล้อทางไปหย่อมบ้านห้วยน้ำริน 
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองเหล่า (เชื่อมต่อ หมู่ที่3 หมู่ที่6 หมู่ที่7 ) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกเหมืองเก่า (เชื่อมต่อ หมู่3 หมู่6 หมู่7) 
-:- แบบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากหน้าฟาร์มสาหร่ายเส้นใต้ หมู่ที่ 6 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 พระธาตุสะหลีศรีเบื้องบน ม.2
วัดจอมแจ้ง ม.6
วัดดอนแก้ว ม.2

แหล่งผลิตหอมหัวใหญ่คุณภาพ
กลุ่ม โคม บ้านกลางดง
ผ้าพื้นเมือง บ้านหนองเย็นระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กข้อมูลภาษีลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,974
เดือนที่แล้ว
2,974
ปีนี้
19,526
ปีที่แล้ว
24,623
ทั้งหมด
123,589
ไอพี ของคุณ
3.237.32.15
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 36 107 2,974 2,974 19,526 24,623 123,589 3.237.32.15