การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกลุ่ม โคม บ้านกลางดง

ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านกลางดง ผลิตโคมล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้สูงอายุในหมู่บ้านกลางดง ในระยะยาว ตลอดจน เพื่อพัฒนาตำบลทุ่งปี๊ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย


 
25 กันยายน 2561