การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายประจำปี 2564,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
25 มกราคม 2564

แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
09 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
10 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
#ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
#ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปี 2565
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2505) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
02 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ปี 2564,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
22 กันยายน 2563

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
28 สิงหาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอี,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
31 กรกฎาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายใน สิงหา นี้,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายใน สิงหา นี้
อัตราภาษี "เกษตรกรรม"
--???? #ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี (2563-2565)
.
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
???? 1.เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
???? 2.เป็นบุคคลธรรมดา
???? 3.ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกตรกรรม
และปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 50 ล้านบาท
.
????‍♀ ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือว่าใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็น "เกษตรกรรม"
-
???? นิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นทุกกรณี
อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยละ 0.01 (ล้านละ 100 บาท)
.
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ ???? "เกษตรกรรม" ????
- ทำไร่ ทำสวน ทำนา
- แปลงผัก บ่อปลา พืชสมุนไพร
- พื้นที่รอปรับปรุง พื้นที่รอหว่านเม็ดพืช
- ลานตากผลผลิตเกษตร
- โรงเก็บผลผลิตเกษตร โรงเก็บเครื่องมือทางการเกษตร
ทั้งนี้ รอกฎหมายรองประกาศบังคับใช้
.
???? #ภาษีไม่ยาก ????‍♂️ เพียงแค่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ????
.
✅ #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง--ใหม่
เริ่มใช้จริง วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
???? ภายใน สิงหาคม 2563
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
???? งานพัฒนารายได้ กองคลัง
☎️ 053-363138ต่อ 15

.
//องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

14 พฤษภาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ทุ่งปี๊ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
18 มีนาคม 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
24 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
23 กรกฎาคม 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
14 มิถุนายน 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ต่อ),เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
14 มิถุนายน 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (61 รายการ)