การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


1
การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. ,รปภ. และ อสม.,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊จัด การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. ,รปภ. และ อสม. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

24 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
04 ตุลาคม 2564

การต่อใบอนุญาต การยกเว้นค่าธรรมเนียม,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

เรื่องการต่อใบอนุญาต ????????การยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือ รับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ. ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2563 มีผลทำให้ประชาชนที่จะทำการขอหนังสือรับรอง การแจ้งหรือการขอใบอนุญาตสะสมอาหารหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมทางนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ไม่รวมค่าขยะ นะจ๊ะ

01 ตุลาคม 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
30 กรกฎาคม 2564

มอบหมายให้รับผิดชอบงานรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์บริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
30 กรกฎาคม 2564

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
30 กรกฎาคม 2564

ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
30 กรกฎาคม 2564

วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการและเน้นย้ำประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการจัดทำแคมเปญรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เน้นการรณรงค์เพื่อลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand side) และลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply side) โดยอาศัยกลไกในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบแนวทาง/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ส. และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ภายใต้แนวคิด "การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด”

26 มิถุนายน 2564

Cccc,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

Ggg

16 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
25 มกราคม 2564

แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
09 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
10 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
#ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
#ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปี 2565
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2505) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
02 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,080
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
19,676
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
77,450
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 69 79 2,080 2,391 19,676 19,859 77,450 54.234.191.202