การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


1
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

.

08 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
27 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

#ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) - ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 - ประกาศราคาประเมิน : มกราคม 2565 - แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 - ชำระภาษี : ภายใน เมษายน 2565 - ผ่อนชำระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2565 ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์) เบี้ยปรับ : 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ : 20% ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือทวงถาม : 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือทวงถาม เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน ภาษีป้าย - ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2565 - ชำระภาษี: ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน - ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท - เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน ผู้เสียภาษี: เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โทร 053-363138 (กองคลัง)

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการลดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของอบต.ทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
06 มกราคม 2565

ประกาศ ภดส 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
06 มกราคม 2565

ด้านฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
03 มกราคม 2565

ข้อ150ด้านฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
03 มกราคม 2565

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทุ่งปี๊๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
03 มกราคม 2565

กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปรับปรุงโครงสร้างดิน ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านริมวางตำบลทุ่งปี๊,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
17 ธันวาคม 2564

“วันดินโลก 5 ธันวาคม”,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

“วันดินโลก 5 ธันวาคม”

          สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก และต่อมา องค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลกตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่งผลให้วันดินโลก ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้

          นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา เอฟ เอ โอ โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่า ทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำ เป็นวัตถุดิบสำหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ และดิน เมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น  ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี

จุดเริ่มต้นของ “วันดินโลก 5 ธันวาคม”

แนวคิดการจัดตั้งวันดินโลก เริ่มขึ้นเมื่อปี 2545 ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-21 สิงหาคม 2545

ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทำให้ IUSS ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวความคิดจะเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม กรมพัฒนาที่ดิน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกันผลักดันเรื่องวันดินโลกในเวทีระดับนานาชาติจนสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติได้ในที่สุด และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ได้มีมติรับรองวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)  ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติต่างก็พร้อมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินในวันดินโลก 5 ธันวาคม

 

05 ธันวาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. ,รปภ. และ อสม.,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊จัด การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. ,รปภ. และ อสม. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

24 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊,tungpheesao.go.th
04 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (97 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,825
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,247
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,687
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 48 32 1,825 2,410 14,247 21,666 93,687 3.223.3.251