การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายใน สิงหา นี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายใน สิงหา นี้
อัตราภาษี "เกษตรกรรม"
--???? #ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี (2563-2565)
.
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
???? 1.เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
???? 2.เป็นบุคคลธรรมดา
???? 3.ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกตรกรรม
และปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 50 ล้านบาท
.
????‍♀ ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือว่าใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็น "เกษตรกรรม"
-
???? นิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นทุกกรณี
อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยละ 0.01 (ล้านละ 100 บาท)
.
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ ???? "เกษตรกรรม" ????
- ทำไร่ ทำสวน ทำนา
- แปลงผัก บ่อปลา พืชสมุนไพร
- พื้นที่รอปรับปรุง พื้นที่รอหว่านเม็ดพืช
- ลานตากผลผลิตเกษตร
- โรงเก็บผลผลิตเกษตร โรงเก็บเครื่องมือทางการเกษตร
ทั้งนี้ รอกฎหมายรองประกาศบังคับใช้
.
???? #ภาษีไม่ยาก ????‍♂️ เพียงแค่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ????
.
✅ #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง--ใหม่
เริ่มใช้จริง วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
???? ภายใน สิงหาคม 2563
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
???? งานพัฒนารายได้ กองคลัง
☎️ 053-363138ต่อ 15

.
//องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊


 
14 พฤษภาคม 2563