การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและข้อบัญญัติขององค์การบริหารส

 
14 พฤษภาคม 2562


ไฟล์เอกสาร PDF