การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
#ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
#ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปี 2565
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2505) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
02 ตุลาคม 2563