การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ

 
10 พฤศจิกายน 2563