การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายประจำปี 2564

 
25 มกราคม 2564