การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


วันต่อต้านยาเสพติดโลก

มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการและเน้นย้ำประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการจัดทำแคมเปญรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เน้นการรณรงค์เพื่อลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand side) และลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply side) โดยอาศัยกลไกในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบแนวทาง/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ส. และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ภายใต้แนวคิด "การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด”


 
26 มิถุนายน 2564
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,080
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
19,676
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
77,450
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 70 79 2,080 2,391 19,676 19,859 77,450 54.234.191.202