การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและข้อบัญญัติขององค์การบริหารส,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
14 พฤษภาคม 2562

**ข่าวประชาสัมพันธ์** กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
08 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

07 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
07 มกราคม 2562

สายด่วน สายตรงถึง นายก.อบต.ทุ่งปี๊,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

มีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด เชิญพบ นายก.อบต.ทุ่งปี๊ ได้ โดยตรง หรือโทรศัพท์ 

หมายเลขโทรศัพท์
081-960-6813 นายชุมพล อิ่นแก้ว
053-363138 ต่อ 11


19 ธันวาคม 2561

5 ธันวา (วันดินโลก),เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากล ซึ่งเราชาวไทยทุกคนก็ควรได้รู้ถึงประวัติวันดินโลกไว้เป็นความประทับใจที่ชีวิตนี้ได้เกิดในรัชกาลที่ 9

   นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันพ่อแห่งชาติมาตลอดในรัชกาลที่ 9 แล้ว ทั่วโลกยังให้ความสำคัญต่อวันนี้ในฐานะวันดินโลก ตามมติของ UN อีกด้วย ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมจะพาทุกคนมาทราบถึงประวัติวันดินโลก และความสำคัญของวันดินโลก พร้อมด้วยโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน อันเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งที่ทำให้มีวันดินโลก

ประวัติวันดินโลก

          วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งถ้าให้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เราก็ขออนุญาตพาคนไทยทุกคนมาทบทวนโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับดินของในหลวง รัชกาลที่ 9 ดังนี้

1. โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

2. โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว 

3. โครงการหญ้าแฝก

4. โครงการแกล้งดิน

5. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

6. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

7. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

04 ธันวาคม 2561

4 ธันวา (วันสิ่งแวดล้อมไทย),เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ความเป็นมาวันสิ่งแวดล้อมไทย

         จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง จนถึงขั้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดกับโลกและในประเทศ และได้ตรัสเตือนให้พสกนิกร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อ ประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย

          จากพระราชดำรัสดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการ เคลื่อนไหวในการดำเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ทางสังคม เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภาครัฐได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง สำหรับภาคเอกชนได้เริ่ม ให้ความสำคัญ เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีการคำนึงถึงเรื่องผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยมีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม ของประเทศตลอดจนได้มี การจัดตั้งองค์กรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในรูปของมูลนิธิ ชมรม สมาคม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อันแสดงให้เห็นถึงการรวมพลัง ของประเทศเพื่อร่วมกันพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

          ดังนั้น คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการด้วย

04 ธันวาคม 2561

กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561",เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้กำหนดวันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ให้หน่วยงานๆ สนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของตัวเอง 

09 สิงหาคม 2561

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
20 กรกฎาคม 2561

 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
01 พฤษภาคม 2561

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป

09 เมษายน 2561

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่

ประจำปี 2561 ภายในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 วัน ดังนี้     

วันที่ 27  มีนาคม  2561  ณ  วัดดอนแก้ว หมู่ที่  2

วันที่ 28  มีนาคม  2561  ณ  วัดพันตน  หมู่ที่  3         

วันที่ 29  มีนาคม  2561  ณ  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง  หมู่ที่ 11

16 มีนาคม 2561

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลชุมชนสัมพันธ์ สานรักสามัคคี พิชิตภัยยาเสพติด ประจำปี 2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้กำหนดจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชุมชนสัมพันธ์ สานรักสามัคคี พิชิตภัยยาเสพติด ประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งปี๊ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลจากอบายมุขและ  ยาเสพติดเพื่อฝึกให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเพื่อให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีของประชาชนในเขตตำบลทุ่งปี๊

26 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง นั้น โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  3. สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  5. ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

22 มกราคม 2561

เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาตื ประจำปี 2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

วันที่ 8 เดือนมกราคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด้วย องค์การบริหารส่วนทุ่งปี๊ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบ พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ บนเวที การเล่นเกม ตอบปัญหา กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ ตามซุ้มกิจกรรมปาเป้า บิงโกพาเพลิน มัจฉาพาโชค ระบายสี และการมอบของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย มีซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม จากหน่วยงานและชมรมต่างๆ ในตำบลทุ่งปี๊ มาบริการฟรีตลอดทั้งงาน

08 มกราคม 2561

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (61 รายการ)