การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ประชาสัมพันธ์  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ขอประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"  ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี  2560  เผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ  พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้สังคมได้ตะหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ประชาชนลด  ละเลอก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และในการนี้ขอประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก และคำขวัญของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี  2560  "ห่างไกลสุรา  ประชาเป็นสุข  ปลอดภัย  พาชาติไทยเจริญ"   
19 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างความสามัคคีปรองดอง,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
ปรองดองเป็นของประชาชน
05 มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564),เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
15 พฤษภาคม 2560

เชิญชวนประชาชนร่วมกันออกตรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จะได้ดำเนินการตามโครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกตรวจร่วมกับคณะทำงานได้ ตามวันเวลาดังนี้   ครั้งที่ 1  วันที่   1  พฤษภาคม  2560  ครั้งที่  2  วันที่  1  มิถุนายน  2560  ครั้งที่  3  วันที่  1  กรกฎาคม  2560   ครั้งที่  4  วันที่  1  สิงหาคม  2560  โดยนำไฟฉายไปร่วมกันตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
24 เมษายน 2560

ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระสงฆ์  จำนวน  19  รูป  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันทำบุญในวันที่  20  มกราคม  2560  เวลา  7.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
17 มกราคม 2560

งานวันเด็ก  ประจำปี 2560,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีคุณธรรมนำความรู้สร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทรนำไปสู่องค์ความรู้ ที่กว้างไกลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ประกอบกับการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัยกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเป็นสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
13 มกราคม 2560

วันเอดส์โลก  เผยแพร่ ให้ความรู้,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
 
วันเอดส์โลก (World AIDS Day) 
วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคเอดส์เริ่มเป็น
ที่รู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จัก
เพียงเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ต่อมามีการแพร่ระบาด
โรคนี้ไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลก จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อ
เป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา

HIV ย่อมาจาก human Immunodeficiency Virus 
เชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้า
ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกายเวลาที่เราเจ็บป่วย

AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โรคเอดส์จะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวี
บั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถ
ต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้อีก จนเริ่มติดเชื้อ หรือเกิดเป็นโรคต่างๆ
01 ธันวาคม 2559

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนำขยะรีไซเคิลเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อลดขยะในชุมชน  และนำมาร่วมโครงการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  053363231  หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ในเวลาทำการ
31 ตุลาคม 2559

ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th

29 ตุลาคม 2559

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  2559 จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2559  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ พร้อมหลักฐานตามประกาศ
25 ตุลาคม 2559

ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2559 ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2559  ในวันที่  31  ตุลาคม  2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  เวลา  9.00  น.
21 ตุลาคม 2559

รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400/600 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทยได้อย่างมีคุณภาพเด็กที่เกิดปี
งบประมาณ 2559 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 58 – 30 กันยายน 59) จะได้รับเงิน 400 บาท ไปจนถึงเดือนกันยายน 59 เมื่อถึงเดือนตุลาคม 59 จะเริ่มจ่าย 600 บาทเป็นต้นไป (ไม่จ่ายย้อนหลัง) เด็กที่เกิดปีงบประมาณ 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 59 – 30 กันยายน 60)จะได้รับเงิน 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เกิดเป็นต้นไป
21 ตุลาคม 2559

เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรราม,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ขอความร่วมมือแสดงการไว้ทุกข์ ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
20 ตุลาคม 2559

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
03 ตุลาคม 2559

รายงานการประเมินผลโครงการคัดแยกขยะ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
รายงานการประเมินผลโครงการคัดแยกขยะ  บ้านพันตน  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
30 กันยายน 2559

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (61 รายการ)