การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 
17 ธันวาคม 2562


ไฟล์เอกสาร PDF