การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2561

 
01 พฤษภาคม 2561