การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.2561

 
17 ตุลาคม 2561